Ajax loader
Rhabdovirus, SEM
SS2788725
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Rhabdovirus, SEM
Rhabdovirus, SEM
SS2788728
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Rhabdovirus, SEM
Dog lungworm, SEM
SS2788707
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Dog lungworm, SEM
Blood clot, SEM
SS2788718
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Blood clot, SEM
Fractured psyllium husk, SEM
SS2788711
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Fractured psyllium husk, SEM
Vibrio cholerae bacteria, SEM
SS2788698
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Vibrio cholerae bacteria, SEM
Fractured psyllium husk, SEM
SS2788714
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Fractured psyllium husk, SEM
Jannaschia sp. bacteria, SEM
SS2788723
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Jannaschia sp. bacteria, SEM
Rhabdovirus, SEM
SS2788727
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Rhabdovirus, SEM
Jannaschia sp. bacteria, SEM
SS2788722
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Jannaschia sp. bacteria, SEM
Vibrio cholerae bacteria, SEM
SS2788699
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Vibrio cholerae bacteria, SEM
Rhabdovirus, SEM
SS2788730
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Rhabdovirus, SEM
Blood clot, SEM
SS2788715
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Blood clot, SEM
Human dendritic cells, SEM
SS2788751
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Human dendritic cells, SEM
Protoperidinium dinoflagellate, SEM
SS2788763
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Protoperidinium dinoflagellate, SEM
Carbon nanotubes, SEM
SS2788745
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Carbon nanotubes, SEM
Human dendritic cells, SEM
SS2788752
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Human dendritic cells, SEM
Pseudomonas aeruginosa bacteria, SEM
SS2788732
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Pseudomonas aeruginosa bacteria, SEM
Pseudomonas aeruginosa bacteria, SEM
SS2788735
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Pseudomonas aeruginosa bacteria, SEM
Sapphire, SEM
SS2788741
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Sapphire, SEM
Pseudomonas sp. bacterium, TEM
SS2788765
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Pseudomonas sp. bacterium, TEM
Madagascar hissing cockroach mite, SEM
SS2788755
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Madagascar hissing cockroach mite, SEM
Cyclotella marine diatom, SEM
SS2788757
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Cyclotella marine diatom, SEM
Convict cichlid fish scales and skin, SEM
SS2788739
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Convict cichlid fish scales and skin, SEM
Cyclotella marine diatom, SEM
SS2788758
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Cyclotella marine diatom, SEM
Unused coping saw blade, SEM
SS2788694
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Unused coping saw blade, SEM
Unused coping saw blade, SEM
SS2788695
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Unused coping saw blade, SEM
Unused coping saw blade, SEM
SS2788696
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Unused coping saw blade, SEM
Unused coping saw blade, SEM
SS2788697
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Unused coping saw blade, SEM
Used coping saw blade, SEM
SS2788691
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Used coping saw blade, SEM
Used coping saw blade, SEM
SS2788692
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Used coping saw blade, SEM
Used coping saw blade, SEM
SS2788693
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Used coping saw blade, SEM
Vibrio cholerae bacteria, SEM
SS2788700
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Vibrio cholerae bacteria, SEM
Vibrio cholerae bacteria, SEM
SS2788702
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Vibrio cholerae bacteria, SEM
Soil nematode (Caenorhabditis elegans), SEM
SS2787862
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Soil nematode (Caenorhabditis elegans), SEM
Soil nematode stomodeum (C. elegans), SEM
SS2787863
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Soil nematode stomodeum (C. elegans), SEM
Soil nematode (Caenorhabditis elegans), SEM
SS2787865
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Soil nematode (Caenorhabditis elegans), SEM
Cladoceran (Daphnia sp.), SEM
SS2787930
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Cladoceran (Daphnia sp.), SEM
Cladoceran (Daphnia sp.), SEM
SS2787931
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Cladoceran (Daphnia sp.), SEM
Cladoceran (Daphnia sp.), SEM
SS2787932
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Cladoceran (Daphnia sp.), SEM
Cladoceran (Daphnia sp.), SEM
SS2787933
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Cladoceran (Daphnia sp.), SEM
Cladoceran (Daphnia sp.), SEM
SS2787935
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Cladoceran (Daphnia sp.), SEM
Cladoceran (Daphnia sp.), SEM
SS2787938
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Cladoceran (Daphnia sp.), SEM
Cladoceran (Daphnia sp.), SEM
SS2787939
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Cladoceran (Daphnia sp.), SEM
Copepod (Euchaeta sp.), SEM
SS2787944
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Copepod (Euchaeta sp.), SEM
Copepod (Euchaeta sp.), SEM
SS2787945
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Copepod (Euchaeta sp.), SEM
Freshwater copepod (Diacyclops thomasi), SEM
SS2787947
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Freshwater copepod (Diacyclops thomasi), SEM
Freshwater copepod (Diacyclops thomasi), SEM
SS2787949
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Freshwater copepod (Diacyclops thomasi), SEM
Millipede (Class Diplopoda), SEM
SS2787952
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Millipede (Class Diplopoda), SEM
Millipede (Class Diplopoda), SEM
SS2787957
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Millipede (Class Diplopoda), SEM
Millipede (Class Diplopoda), SEM
SS2787958
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Millipede (Class Diplopoda), SEM
Bryozoan, SEM
SS2787962
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Bryozoan, SEM
Excitatory synapse CNS, TEM
SS2784265
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Excitatory synapse CNS, TEM
Hydra sp. budding (Cnidarian), SEM
SS2787978
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Hydra sp. budding (Cnidarian), SEM
Pseudomonas aeruginosa bacteria, SEM
SS2788733
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Pseudomonas aeruginosa bacteria, SEM
Pseudomonas aeruginosa bacteria, SEM
SS2788734
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Pseudomonas aeruginosa bacteria, SEM
Convict cichlid fish scales and skin, SEM
SS2788736
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Convict cichlid fish scales and skin, SEM
Convict cichlid fish scales and skin, SEM
SS2788737
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Convict cichlid fish scales and skin, SEM
Sapphire, SEM
SS2788743
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Sapphire, SEM
Sapphire, SEM
SS2788742
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Sapphire, SEM
Convict cichlid fish scales and skin, SEM
SS2788740
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Convict cichlid fish scales and skin, SEM
Convict cichlid fish scales and skin, SEM
SS2788738
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Convict cichlid fish scales and skin, SEM
Sapphire, SEM
SS2788744
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Sapphire, SEM
Carbon nanotubes, SEM
SS2788746
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Carbon nanotubes, SEM
Carbon nanotubes, SEM
SS2788750
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Carbon nanotubes, SEM
Carbon nanotubes, SEM
SS2788747
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Carbon nanotubes, SEM
Rhabdovirus, SEM
SS2788726
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Rhabdovirus, SEM
Rhabdovirus, SEM
SS2788729
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Rhabdovirus, SEM
Rhabdovirus, SEM
SS2788731
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Rhabdovirus, SEM
Human dendritic cells, SEM
SS2788748
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Human dendritic cells, SEM
Hydra sp. budding (Cnidarian), SEM
SS2787974
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Hydra sp. budding (Cnidarian), SEM
Hydra sp. budding (Cnidarian), SEM
SS2787975
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Hydra sp. budding (Cnidarian), SEM
Human dendritic cells, SEM
SS2788749
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Human dendritic cells, SEM
Madagascar hissing cockroach mite, SEM
SS2788753
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Madagascar hissing cockroach mite, SEM
Madagascar hissing cockroach mite, SEM
SS2788754
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Madagascar hissing cockroach mite, SEM
Madagascar hissing cockroach mite, SEM
SS2788756
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Madagascar hissing cockroach mite, SEM
Springtail (Folsomia candida), SEM
SS2787780
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Springtail (Folsomia candida), SEM
Cyclotella marine diatom, SEM
SS2788759
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Cyclotella marine diatom, SEM
Cyclotella marine diatom, SEM
SS2788760
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Cyclotella marine diatom, SEM
Protoperidinium dinoflagellate, SEM
SS2788761
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Protoperidinium dinoflagellate, SEM
Protoperidinium dinoflagellate, SEM
SS2788762
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Protoperidinium dinoflagellate, SEM
Hydra sp. (Cnidarian), SEM
SS2787984
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Hydra sp. (Cnidarian), SEM
Human hair in a knot, SEM
SS2784363
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Human hair in a knot, SEM
Protoperidinium dinoflagellate, SEM
SS2788764
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Protoperidinium dinoflagellate, SEM
Nematocyst, Box jellyfish (Carybdea alata), SEM
SS2787967
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Nematocyst, Box jellyfish (Carybdea alata), SEM
Micro-polychaete worm (Augeneriella dubia), SEM
SS2787798
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Micro-polychaete worm (Augeneriella dubia), SEM
Hermit crab (Pagurixus sp.), SEM
SS2787800
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Hermit crab (Pagurixus sp.), SEM
Hermit crab (Pagurixus sp.), SEM
SS2787801
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Hermit crab (Pagurixus sp.), SEM
Hermit crab (Pagurixus sp.), SEM
SS2787802
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Hermit crab (Pagurixus sp.), SEM
Hermit crab (Pagurixus sp.), SEM
SS2787803
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Hermit crab (Pagurixus sp.), SEM
Hermit crab (Pagurixus sp.), SEM
SS2787804
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Hermit crab (Pagurixus sp.), SEM
Thin shelled rock crab larva, SEM
SS2787789
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Thin shelled rock crab larva, SEM
Thin shelled rock crab larva, SEM
SS2787790
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Thin shelled rock crab larva, SEM
Thin shelled rock crab larva, SEM
SS2787791
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Thin shelled rock crab larva, SEM
Hermit crab (Pagurixus sp.), SEM
SS2787805
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Hermit crab (Pagurixus sp.), SEM
Thin shelled rock crab larva, SEM
SS2787792
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Thin shelled rock crab larva, SEM
Nematocyst, Box jellyfish (Carybdea alata), SEM
SS2787968
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Nematocyst, Box jellyfish (Carybdea alata), SEM
Thin shelled rock crab larva, SEM
SS2787793
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Thin shelled rock crab larva, SEM
Thin shelled rock crab larva, SEM
SS2787787
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Thin shelled rock crab larva, SEM
Thin shelled rock crab larva, SEM
SS2787788
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Thin shelled rock crab larva, SEM
Marine amphipod (Polynesoecetes kekeae), SEM
SS2787812
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Marine amphipod (Polynesoecetes kekeae), SEM
Marine amphipod (Polynesoecetes kekeae), SEM
SS2787813
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Marine amphipod (Polynesoecetes kekeae), SEM
Marine amphipod (Polynesoecetes kekeae), SEM
SS2787814
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Marine amphipod (Polynesoecetes kekeae), SEM
Marine amphipod (Polynesoecetes kekeae), SEM
SS2787815
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Marine amphipod (Polynesoecetes kekeae), SEM
Human hair in a knot, SEM
SS2784364
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Human hair in a knot, SEM
Cattle liver fluke (Dicrocoelium dendriticum), SEM
SS2787816
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Cattle liver fluke (Dicrocoelium dendriticum), SEM
Mammal intestine tapeworm (Taenia sp.), SEM
SS2787841
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Mammal intestine tapeworm (Taenia sp.), SEM
Sea cucumber ossicles, SEM
SS2787843
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Sea cucumber ossicles, SEM
Sea cucumber ossicles, SEM
SS2787844
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Sea cucumber ossicles, SEM
Dog tapeworm proglottids (Dipylidium caninum), SEM
SS2787831
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Dog tapeworm proglottids (Dipylidium caninum), SEM
Sea cucumber ossicles, SEM
SS2787845
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Sea cucumber ossicles, SEM
Thorny-headed worm (Oncicola canis), SEM
SS2787850
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Thorny-headed worm (Oncicola canis), SEM
Thorny-headed worm (Oncicola canis), SEM
SS2787847
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Thorny-headed worm (Oncicola canis), SEM
Fossilized sponge spicule, SEM
SS2788704
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Fossilized sponge spicule, SEM
Hydra sp. (Cnidarian), SEM
SS2787989
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Hydra sp. (Cnidarian), SEM
Hydra sp. (Cnidarian), SEM
SS2787990
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Hydra sp. (Cnidarian), SEM
Hydra sp. (Cnidarian), SEM
SS2787992
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Hydra sp. (Cnidarian), SEM
Hydra sp. (Cnidarian), SEM
SS2787994
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Hydra sp. (Cnidarian), SEM
Thorny-headed worm (Oncicola canis), SEM
SS2787848
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Thorny-headed worm (Oncicola canis), SEM
Raccoon intestinal roundworm, SEM
SS2787859
RM
Dennis Kunkel Microscopy
Raccoon intestinal roundworm, SEM
Active Lightbox:
Open Lightboxes
Display
Items per page
Page
of 40